Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII

 Công văn 141/ HĐND về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII