Văn bản trả lời cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII

1. Công văn số 232/NHNN-BPH5 ngày 7/10/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cừ tri;
2. Công văn số 511/NHNo-KTNP ngày 26/9/2014 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Phước về việc trả lời kiến nghị cử tri;
3. Công văn số 400/BHXH-ST ngày 03/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
4. Công văn số 106/ATTP-HCTH ngày 06/10/2014 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
5. Công văn số 2934/STC-NS ngày 08/10/2014 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
6. Công văn số 1352/SCT-ĐN ngày 09/10/2014 của sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
7. Công văn số 1578/SLĐTBXH-VP ngày 09/10/2014 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;
8. Công văn số 1175/SXD-KT&QHXD ngày 09/10/2014 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
9. Công văn số 364/BDT-CS ngày 07/10/2014 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
10. Công văn số 1356/SCT-TM ngày 09/10/2014 của Sở Công Thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
11. Báo cáo số 197/BC-STP ngày 10/10/2014 của Sở Tư pháp về trả lời kiến nghị của cử tri;
12. Công văn số 3002/SGDĐT-VP ngày 10/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;
13. Công văn số 930/SGTVT-KH ngày 10/10/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
14. Công văn số 1641/STNMT-VP ngày 10/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn 3207/UBND-KTTH ngày 30/9/2014;
15. Báo cáo số 216/BC-CAT-PV11 ngày 10/10/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
16. Công văn số 1530/SNN-VP ngày 13/10/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
17. Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 09/10/2014 của UBND huyện Bù Đăng về việc giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri;
18. Công văn số 1261/SKHĐT-KTĐN ngày 09/10/2014 về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
19. Công văn số 1650/SNV-HCTH ngày 09/10/2014 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
20. Công văn số 611/BQL-QHXDTN ngày 08/10/2014 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 3207/UBND-KTTH ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh;
21. Công văn số 1650/SYT-NVY ngày 16/10/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;
22. Công văn số 1049/UBND-TH ngày 17/10/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn số 3207 của UBND tỉnh Bình Phước;
23. Công văn số 545/STTTT-BXCB ngày 23/10/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;
24. Thông báo số 360/TB-UBND ngày 28/10/2014 tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2014;
25. Công văn số 07/CV-BCĐ ngày 28/10/2014 của Ban chỉ đạo dự án khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng phú về việc cung cấp thông tin tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII;
 

Tác giả bài viết: Lê Minh