Văn bản trả lời cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII

1. Công văn số 93/BDT-KHTH ngày 27/3/2014 của Ban Dân tộc về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
2. Công văn số 01/CV-BCĐ ngày 21/3/2014 của Ban chỉ đạo dự án phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
3. Công văn số 169/BQL-QHXDTN ngày 26/3/2014 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
4. Báo cáo số 191/BC-SNV.TG ngày 31/12/2013 của Sở Nội vụ về tham mưu trả lời đơn đề nghị, phản ánh của một số Phật tử chùa Thanh Tâm;
5. Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 19/3/2014 của UBND huyện Bù Đăng giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri;
6. Công văn số 41/CTN-KTVT ngày 25/3/2014 của Công ty TNHH.MTV Cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
7. Công văn số 748/UBND-KTTH ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
8. Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 27/3/2014 của UBND thị xã Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 748/UBND-KTTH ngày 18/3/2014;
9. Thông báo số 414/TB-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh ngày 17/12/2013 về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong tại cuộc họp giải quyết kiến nghị điều chỉnh vùng đệm Khu di tích lịch sử núi Bà Rá;
10. Công văn số 147/NHNNo-KTNB ngày 17/3/2014 về việc trả lời kiến nghị của cử tri;
11. Công văn số 288/SYT-TTr ngày 20/3/2014 của Sở Y tế về việc báo cáo kết quả kiểm tra việc thu phí trông giữ xe tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh;
12. Công văn số 241/SGTVT-KT ngày 28/3/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
13. Báo cáo số 220/BC-SKHCN ngày 28/3/2014 của Sở Khoa học công nghệ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của của tri theo công văn số 748/UBND-KTTH ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh;
14. Báo cáo số 276/BC-SKHCN ngày 10/4/2014 của Sở Khoa học công nghệ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của của tri theo công văn số 748/UBND-KTTH ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh;
15. Công văn số 242/SNV-VP ngày 25/3/2014 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
16. Công văn số 394/STNMT-VP ngày 28/3/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của của tri theo công văn số 748/UBND-KTTH ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh;
17. Công văn số 174/STP-BTTP  ngày 25/3/2014 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri thị xã Phước Long;
18. Công văn số 468/SVHTTDL-VP ngày 26/3/2014 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc báo cáo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
19. Công văn số 287/SXD-HTKT&PTĐT ngày 27/3/2014 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
20. Công văn số 85-CV/TĐTN-VP ngày 4/4/2014 của Tỉnh Đoàn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;
21. Công văn số 21/CV-CCB ngày 11/2/2014 của Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
22. Công văn số 839/STC-NS ngày 07/4/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
23. Báo cáo số 70/BC-CAT-PV11 ngày 4/3/2014 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

 

Tác giả bài viết: DNTT