Văn bản trả lời cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII

1. Sở Công thương: Công văn số 969/SCT-VP ngày 17/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Ban Quản lý khu kinh tế: Báo cáo số 101/BC-BQL ngày 14/7/2014 về những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII;

3. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước: Công văn số 70/KTVT-CTN ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4. UBND thị xã Đồng Xoài: Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 17/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

5. UBND huyện Lộc Ninh: Công văn số 722/UBND-NC ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1036/STNMT-VP ngày 15/7/2014 về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1077/STNMT-VP ngày 18/7/2014 về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1063/STNMT-VP ngày 18/7/2014 về việc trả lời ký kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 2110?UBND-KTTH ngày 8/7/2014 và Công văn số 2226/UBND-KTTH ngày 16/7/2014.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1001/SNN-VP ngày 10/7/2014 về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1090/SGDĐT-VP ngày 17/7/2014 về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII;

11. Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1091/SGDĐT-VP ngày 17/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công an tỉnh: Báo cáo số 158/BC-CAT-PV11 ngày 18/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Công văn số 340/BVĐK-KHTH ngày 15/7/2014 về việc trả lời ký kiến, kiến nghị cử tri;

14. Sở Tài chính: Công văn số 2021/STC-NS ngày 16/7/2014 về việc chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh.

15. Sở Giao thông Vận tải: Công văn số 648/SGTVT-KH ngày 18/7/2014 về việc Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII;

16. Sở Giao thông vận tải: Công văn số 660/SGTVT-KH NGÀY 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

17. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Công văn số 1117/SVHTTDL-VP ngày 15/7/2014 về việc báo cáo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

18. Sở Tư pháp: Báo cáo số 138/BC-STP ngày 18/7/2014  về việc trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND tỉnh về Kiểm soát thủ tục hành chính và Bán đấu giá tài sản;

19. Sở tư pháp: Công văn số 501/SCT-PBGDPL ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

20. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1117/STNMT-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

21. Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1111/SGDĐT-VP ngày 21/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

22. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Công văn số 1146/SVHTTDL-DL ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

23. Sở Công thương: Công văn số 998/SCT-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

24. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1054/SNN.TL ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

25. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1072/SNN-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

26. Sở Thông tin và Truyền thông: Công văn số 372/STTTT-BCVT  ngày 23/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về quản lý sim điện thoại;

 27. Sở Nội vụ: Báo cáo số 94/BC-SNV ngày 14/7/2014 về thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

28. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Công văn số 312/BTĐKT-NV1 ngày 14/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh;

29. Đài Phát thanh và Truyền hỉnh tỉnh: Công văn số 578/PTTH-CV ngày 09/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

30. Sở Giao thông và Vận tải: Công văn số 619/SGTVT-KH ngày 14/7/2014 về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

31. Sở Giao thông và Vận tải: Công văn số 635/SGTVT-KH ngày 16/7/2014 về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

32. Sở Xây dựng: Công văn số 805/SXD-HTKT&PTĐT ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

33. Sở Y tế: Công văn số 994/SYT-NVY ngày 14/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

34.  Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công văn số 824/SKHĐT-KTĐN ngày 15/7/2014 về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

35. Sở Nội vụ: Công văn số 1179/SNV-HCTC ngày 16/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

36. Sở Tài chính: Công văn số 1978/STC-NS ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

37. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1031/SNN-VP ngày 17/72014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

38. UBND huyện Chơn Thành: Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 17/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

39. Sở Nội vụ: Công văn số 1209/SNV-HCTC ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

40. Sở Tài chính: Công văn số 2085/STC-NS ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

41. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1072/SNN-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

42. Sở Khoa học và Công nghệ: Báo cáo số 550/BC-SKHCN ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

43. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Công văn số 1132/SLĐTBXH-VP ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

44. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Công văn số 1176/SLĐTBXH-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

45. Thanh tra tỉnh: Báo cáo số 255/BC-T.Tr ngày 14/7/2014 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

46. HĐND tỉnh: Công văn số 205/HĐND ngày 14/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
47. Sở Kế hoạch và Đầu tư Công văn số 857/SKHĐT-TH ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

 

 

 

Tác giả bài viết: DNTT